هایلایت زیبا در سالن پلاتینیوم لورآل شایسته نو


  Published on 1396-12-03

Art: انواع رنگ و هایلاتهای های حرفه ای در سالن های زیبایی شایسته نو دارای مجوز رسمی و منتخب شركت لورآل فرانسه (پلاتینیوم) در سه شعبه موسســه و آموزشــگاه زیبایـی شایسـته نـو بــا امتیــاز رسمی از وزارت کار و امـور اجتماعـی و سـازمان فنـی و حرفـه ای کشـور بـا 25 سـال تجربـه در امـر آمـوزش هنرجـو و همچنیـن انجـام کلیـه خدمـات زیبایـی در امـر آرایـش و پیرایـش اطلاعات بیشتر در http://shayesteno.com/
  Create playlist

آموزشگاه و سالن زیبایی شایسته نو

با بهترین خدمات و امکانات در سه شعبه نیاوران، شهرری و اقدسیه