آموزشگاه و سالن زیبایی شایسته نو

سالن زیبایی شایسته نو دارای سه شعبه رسمی به شرح زیر میباشد

شعبه مرکزی(شهر ری)

شعبه VIP (اقدسیه)

شعبه رویال (پاسداران)

شایسته نو را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

تعهد ما شایسته بودن شماست

شعبه مركزي (آموزش و خدمات)

آدرس :شهر ری ، میدان نماز ، خیابان 35متری امام حسین ، خیابان دیلمان جنوبی ، پلاک 47

02155930047-8

1
شعبه 1 : شهرری

مرکزآمـوزش فنـی و حرفـه ای و خدمـات زیبایـی و سـالن فـوق تخصصــی عــروس در شــهر ری بــا سیســتم مدیریــت منطبــق بــا اســتانداردهای جهانــی و همــکاری تیــم متخصــص و بســیار مجـرب و کارآزمـوده افتخـار دارد در خدمـت هنرجویـان ، بانـوان و عـروس خـانم هـای محتـرم باشـد.این مرکـز دارای سـه طبقـه مجـزا اعـم از آمـوزش ، خدمـات آرایـش و پیرایـش و سـالن VIP عـروس مـی باشـد. ایــن شــعبه در مــدت فعالیــت خــود همــواره بــا ابتــکار عمــل، نــوآوری و آشــنایی بــا متدهــای روز دنیــا ارائــه دهنــده برتریــن خدمــات بــا ســطح کیفــی بســیار مطلــوب بــوده اســت

2
خدمات آموزش شعبه شهرری

آموزشـگاه شایسـته نو در سـال 1371 تاسـیس شده اسـت ، این مجموعـه در جنـوب تهـران از بزرگترین و پیشـرفته تریـن مراکز آموزشـی شـهر تهران می باشـد و دارای جدیدترین دکوراسـیون و مجهزتریـن سیسـتم هـای پیجـر ، سـانترال ، بـرق اضطـراری اتوماتیـک با تعبیـه عالی ترین وسـایل برودتـی و حرارتـی و اختاذ طبقه تفکیک شـده متامـی مسـائل حفاظتی و امنیتـی دارای 4 مـی باشـد و از نظـر خدمـات در رتبـه برتـر شـناخته شـده اسـت که این شایسـتگی نتیجه تـاش شـبانه روزی مدیـران ارجمند خـامن هـا حسـنی و پرسـنل زحمتکش شـعب شایسـته نـو می باشـد. در ایـن آموزشـگاه متامـی رشـته هـای آمـوزش بـر قـرار مـی باشـد کـه ایـن آمـوزش هـا توسـط کادر برجسـته اجنـام می عـات الزم را بدون س هـای آموزشـی اطال پذیـرد کـه در طول کال کسـری به شـما هنرجویـان محتـرم ارائه مـی دهند . شـما هنر جویـان محتـرم دوسـتدار هنـر مـی توانیـد بـا مراجعـه و ثبـت س هـای آموزشـی کـه حتـت نظارت نـام در ایـن آموزشـگاه از کال سـازمان فنـی و حرفـه ای کل کشـور مـی باشـد شـرکت کنید و پـس از طـی دوره بـه عنـوان یـک آرایشـگر حرفـه ای محسـوب شـده و گواهینامـه فنـی و حرفـه ای دریافـت مناییـد و در کمـک بـه اقتصـاد خانواده سـهیم باشـید . پــس از پایــان کلاس ها بــازار کار آمــاده مناییــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن دوره 3 مربیگـری و کار ورزی شـرکت کـرده و خـود را بـرای ورود بـه س آموزشـی مـاه بـه طـول مـی اجنامـد که بـا تشـکیل هـر کال کــه توســط اســاتید ایــن حرفــه ، خــامن هــا حســنی برگــزار مـی شـود ،جهـت اثبـات یادگیـری بـرای شـخص هنـر جـو فاصلـه در جلسـه بعـد ، هنـر تدریـس شـده در هـر جلسـه بال بــا آوردن مــدل ، همــان موضــوع مــورد ارزشــیابی قــرار مــی گیـرد تـا بدینوسـیله اشـکاالت احتمالـی شـما هنـر جویـان محتـرم بـا پیـاده کـردن آن موضـوع بـر طـرف شـود . الزم بـه ذکـر اسـت اسـاتید رشـته هـا هرسـاله بـا سـفر بـه کشـور های اروپایـی و آسـیایی و همچنیـن حضـور در مسـابقات از آخرین تکنیـک هـای روز دنیـا مطلـع شـده و آنهـا را بـدون هیـچ کـم و کاسـتی بـدون دریافـت هزینه به هنرجویـان تعلیـم داده و از بابـت ایـن مـورد بسـیار مسـرور و خرسـند مـی باشـند.

3
شعبه 1 : شهرری
 • Hair Design & Style (انواع دیزاین، استایل و براشینگ مو)
 • Haircut (انواع کوتاهی مو با جدیدترین متد اروپایی Tony & Guy و کره ای
 • Haircolor (انواع رنگ مو، مش و هایلایتهای جدید با تکنیک های آمبره، سامبره،بالیاژ، کامپکت، پوشینگ،فویل، کالرملتینگ)
 • Makeup & Contouring & Storbing (میکاپ، گریم و کانتورینگ صورت و استوربینگ صورت و مو)
 • انواع خدمات کاشت ناخن،مانیکور،پدیکور
 • کراتینه و صافی دائم مو
 • اکستننشن مو و مژه
 • لاین کراستاس، ویتامینه و ترمیم موهای آسیب دیده با محصولات فوق تخصصی Loreal
 • میکروپیگمنتیشن (انواع هاشور ابرو)

4
خدمات عروس شهرری

ایـن مجموعـه بـا رکـورد پـر عـروس تریـن سـالن منطقـه بـا ارائه ایـده آل تریـن پکیـج خدمـات عـروس ( پکیـج VIP ) با انجام مشـاوره حرفــه ای بــا تیــم مجــرب عــروس متشــکل از مدیریــت مجموعــه و کارشناســان امــور میــکاپ ، کانتورینــگ و گریــم، شــینیون و شـیمیایی بـا اسـتفاده از برندهـای
Mac, Esteelauder , Malu Wilz , MakeupStudio , Clinigue , Sephora , Dior
در بهتریـن و پرخاطـره تریـن روز زندگـی عـروس خانمهـا مشـغول خدمـت رسـانی می باشـد

گالری تصاویر شعبه مرکزی
 • سالن زیبایی شهرری (1)
 • سالن زیبایی شهرری (2)
 • سالن زیبایی شهرری (3)
 • سالن زیبایی شهرری (5)
 • سالن زیبایی شهرری (4)
 • سالن زیبایی شهرری (6)
 • سالن زیبایی شهرری (7)
 • سالن زیبایی شهرری (8)

آموزشگاه و سالن زیبایی شایسته نو

با بهترین خدمات و امکانات در سه شعبه نیاوران، شهرری و اقدسیه