خدمات آموزشی

خدمات آموزشی


خدمات آموزش شعبه شهرری آموزشـگاه شایسـته نو در سـال 1371 تاسـیس شده اسـت ، این مجموعـه در جنـوب تهـران از بزرگترین و پیشـرفته تریـن مراکز آموزشـی شـهر تهران می باشـد و دارای جدیدترین دکوراسـیون و مجهزتریـن سیسـتم هـای پیجـر ، سـانترال ، بـرق اضطـراری اتوماتیـک با تعبیـه عالی ترین وسـایل برودتـی و حرارتـی و اختاذ طبقه تفکیک شـده تمامـی مسـائل حفاظتی و امنیتـی دارای 4 مـی باشـد و از نظـر خدمـات در رتبـه برتـر شـناخته شـده اسـت که این شایسـتگی نتیجه تـاش شـبانه روزی مدیـران ارجمند خـانم هـا حسـنی و پرسـنل زحمتکش شـعب شایسـته نـو می باشـد. در ایـن آموزشـگاه تمامـی رشـته هـای آمـوزش بـر قـرار مـی باشـد کـه ایـن آمـوزش هـا توسـط کادر برجسـته اجنـام می عـات الزام را بدون س هـای آموزشـی اطال پذیـرد کـه در طول کال کسـری به شـما هنرجویـان محتـرم ارائه مـی دهند . شـما هنر جویـان محتـرم دوسـتدار هنـر مـی توانیـد بـا مراجعـه و ثبـت س هـای آموزشـی کـه حتـت نظارت نـام در ایـن آموزشـگاه از کال سـازمان فنـی و حرفـه ای کل کشـور مـی باشـد شـرکت کنید و پـس از طـی دوره بـه عنـوان یـک آرایشـگر حرفـه ای محسـوب شـده و گواهینامـه فنـی و حرفـه ای دریافـت مناییـد و در کمـک بـه اقتصـاد خانواده سـهیم باشـید . پــس از پایــان کلاس ها بــازار کار آمــاده مناییــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن دوره 3 مربیگـری و کار ورزی شـرکت کـرده و خـود را بـرای ورود بـه س آموزشـی مـاه بـه طـول مـی اجنامـد که بـا تشـکیل هـر کال کــه توســط اســاتید ایــن حرفــه ، خــامن هــا حســنی برگــزار مـی شـود ،جهـت اثبـات یادگیـری بـرای شـخص هنـر جـو فاصلـه در جلسـه بعـد ، هنـر تدریـس شـده در هـر جلسـه بال بــا آوردن مــدل ، همــان موضــوع مــورد ارزشــیابی قــرار مــی گیـرد تـا بدینوسـیله اشـکاالت احتمالـی شـما هنـر جویـان محتـرم بـا پیـاده کـردن آن موضـوع بـر طـرف شـود . الزم بـه ذکـر اسـت اسـاتید رشـته هـا هرسـاله بـا سـفر بـه کشـور های اروپایـی و آسـیایی و همچنیـن حضـور در مسـابقات از آخرین تکنیـک هـای روز دنیـا مطلـع شـده و آنهـا را بـدون هیـچ کـم و کاسـتی بـدون دریافـت هزینه به هنرجویـان تعلیـم داده و از بابـت ایـن
مـورد بسـیار مسـرور و خرسـند مـی باشـند.
خدمات آموزشی شعبه اقدسیه : ــه دلیــل دوری مســافت بــرای برخــی از بانــوان مشــتاق بــه امــر آمــوزش و کســب مهارتهــای برتــر حرفــه آرایشــی و پیرایشــی در منطقـه اقدسـیه شـعبه 2 سـالن نیـز آموزشـگاه فنـی و حرفـه ای بـا برگـزار کـردن Workshop هـا و Class Master هـای حرفـه ای و ختصصـی آمـاده خدمـات رسـانی بـه هنرجویـان عزیـز مـی باشـد

آموزشگاه و سالن زیبایی شایسته نو

با بهترین خدمات و امکانات در سه شعبه نیاوران، شهرری و اقدسیه