آموزشگاه

آموزشگاه


خدمات آموزش شعبه شهرری آموزشـگاه شایسـته نو در سـال 1371 تاسـیس شده اسـت ، این مجموعـه در جنـوب تهـران از بزرگترین و پیشـرفته تریـن مراکز آموزشـی شـهر تهران می باشـد و دارای جدیدترین دکوراسـیون و مجهزتریـن سیسـتم هـای پیجـر ، سـانترال ، بـرق اضطـراری اتوماتیـک با تعبیـه عالی ترین وسـایل برودتـی و حرارتـی و اختاذ طبقه تفکیک شـده تمامـی مسـائل حفاظتی و امنیتـی دارای 4 مـی باشـد و از نظـر خدمـات در رتبـه برتـر شـناخته شـده اسـت که این شایسـتگی نتیجه تـاش شـبانه روزی مدیـران ارجمند خـانم هـا حسـنی و پرسـنل زحمتکش شـعب شایسـته نـو می باشـد. در ایـن آموزشـگاه تمامـی رشـته هـای آمـوزش بـر قـرار مـی باشـد کـه ایـن آمـوزش هـا توسـط کادر برجسـته اجنـام می عـات الزام را بدون س هـای آموزشـی اطال پذیـرد کـه در طول کال کسـری به شـما هنرجویـان محتـرم ارائه مـی دهند . شـما هنر جویـان محتـرم دوسـتدار هنـر مـی توانیـد بـا مراجعـه و ثبـت س هـای آموزشـی کـه حتـت نظارت نـام در ایـن آموزشـگاه از کال سـازمان فنـی و حرفـه ای کل کشـور مـی باشـد شـرکت کنید و پـس از طـی دوره بـه عنـوان یـک آرایشـگر حرفـه ای محسـوب شـده و گواهینامـه فنـی و حرفـه ای دریافـت مناییـد و در کمـک بـه اقتصـاد خانواده سـهیم باشـید . پــس از پایــان کلاس ها بــازار کار آمــاده مناییــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن دوره 3 مربیگـری و کار ورزی شـرکت کـرده و خـود را بـرای ورود بـه س آموزشـی مـاه بـه طـول مـی اجنامـد که بـا تشـکیل هـر کال کــه توســط اســاتید ایــن حرفــه ، خــامن هــا حســنی برگــزار مـی شـود ،جهـت اثبـات یادگیـری بـرای شـخص هنـر جـو فاصلـه در جلسـه بعـد ، هنـر تدریـس شـده در هـر جلسـه بال بــا آوردن مــدل ، همــان موضــوع مــورد ارزشــیابی قــرار مــی گیـرد تـا بدینوسـیله اشـکاالت احتمالـی شـما هنـر جویـان محتـرم بـا پیـاده کـردن آن موضـوع بـر طـرف شـود . الزم بـه ذکـر اسـت اسـاتید رشـته هـا هرسـاله بـا سـفر بـه کشـور های اروپایـی و آسـیایی و همچنیـن حضـور در مسـابقات از آخرین تکنیـک هـای روز دنیـا مطلـع شـده و آنهـا را بـدون هیـچ کـم و کاسـتی بـدون دریافـت هزینه به هنرجویـان تعلیـم داده و از بابـت ایـن
مـورد بسـیار مسـرور و خرسـند مـی باشـند.
خدمات آموزشی شعبه اقدسیه : ــه دلیــل دوری مســافت بــرای برخــی از بانــوان مشــتاق بــه امــر آمــوزش و کســب مهارتهــای برتــر حرفــه آرایشــی و پیرایشــی در منطقـه اقدسـیه شـعبه 2 سـالن نیـز آموزشـگاه فنـی و حرفـه ای بـا برگـزار کـردن Workshop هـا و Class Master هـای حرفـه ای و ختصصـی آمـاده خدمـات رسـانی بـه هنرجویـان عزیـز مـی باشـد

سه شنبه, 08 اسفند 1396 23:00

کلاه گیس باف

نوشته شده توسط

در کلاه گیس بافت هنرجو قادر خواهد بود انواع مدل های بافت روز دنیا را در این موسسه یاد گیرد و همچنین انواع مدل های اکستنشن را هم توسط رینگ، چسب و لیزر یاد بگیرد

بعد از پایان دوره هنرجو قادر خواهد بود پس از آزمون کتبی و عملی از فنی و حرفه ای و وزارت کار و امور اجتماعی مدرک گواهی نامه بین المللی دریافت کنند که استاندارد جهانی است و می توانند در تمام دنیا با توجه به داشتن این گواهی نامه مشغول به کار شوند.

مشاوره رایگان

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طرف مشاوران ما برای ثبت نام کلاس ها، فرم زیر را پر نمایید
Invalid Input

Invalid Input

سه شنبه, 08 اسفند 1396 22:59

پیرایشگر ابرو

نوشته شده توسط

در رشته پیرایشگر ابرو هنرجو قادر خواهد اجزای صورت را بشناسد.فرم های مختلف ابرو برای صورت های مختلف بشناسد که چقدر ابرو تاثیر گذاراست و همینطور در پیرایشگر ابرو می تواند هنرجو یادگیرد که چگونه مو زدایی ابرو انجام شود

بعد از پایان دوره هنرجو قادر خواهد بود پس از آزمون کتبی و عملی از فنی و حرفه ای و وزارت کار و امور اجتماعی مدرک گواهی نامه بین المللی دریافت کنند که استاندارد جهانی است و می توانند در تمام دنیا با توجه به داشتن این گواهی نامه مشغول به کار شوند.

مشاوره رایگان

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طرف مشاوران ما برای ثبت نام کلاس ها، فرم زیر را پر نمایید
Invalid Input

Invalid Input

سه شنبه, 08 اسفند 1396 22:59

پیرایشگر مو

نوشته شده توسط

هنرجو ی پیرایشگر مو، یادگیری مورفولوژی جز دستور کارش می باشد در این بحث هنرجو فرم های مختلف صورت را شناخته و بعد از آن تقسیم به تفسیر و دخل و تصرف از فرم مو با توجه به ابعاد صورت، موقعیت شخصی،اجتماعی و سن و ... می نماید. روش های مختلف کوتاهی را یاد می گیرد.مدل های مختلف کوپ را آموزش می بینند.

و همینطور کم حجم کردن و پر پشت کردن مو را در کلاس های مختلف آموزش می بیند.

در پایان جلسات، جلسه آخر آزمون داخل کوپ از روی ژورنال و انجام آن با توجه به انتخاب مربی توسط هنرجو می باشد و مهم ترین بحث این رشته یادگیری کوپ از روی ژورنال می باشد که هنرجو بتواند مدل انتخابی مشتری را از روی ژورنال انجام دهد

بعد از پایان دوره هنرجو قادر خواهد بود پس از آزمون کتبی و عملی از فنی و حرفه ای و وزارت کار و امور اجتماعی مدرک گواهی نامه بین المللی دریافت کنند که استاندارد جهانی است و می توانند در تمام دنیا با توجه به داشتن این گواهی نامه مشغول به کار شوند.

مشاوره رایگان

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طرف مشاوران ما برای ثبت نام کلاس ها، فرم زیر را پر نمایید
Invalid Input

Invalid Input

سه شنبه, 08 اسفند 1396 22:59

آرایشگر ناخن

نوشته شده توسط

در رشته ناخن طبق استاندارد فنی و حرفه ای هنرجو بایستی آموزش و شناخت اراضی مختلف ناخن،بهداشت ناخن،طراحی،مانیکور،پدیکور یادبگیرد آموزشگاه مراقبت زیبایی شایسته نو مضاعف بر همه آیتم ها، یادگیری و انجام کاشت ناخن دائمی را نیز داخل آموزشگاه در بر می گیرند که این یکی از امتیازات برجسته این آموزشگاه می باشد و بعد از آن در پایان دوره هنرجو قادر خواهد بود پس از آزمون کتبی و عملی از فنی و حرفه ای و وزارت کار و امور اجتماعی مدرک گواهی نامه بین المللی دریافت کنند که استاندارد جهانی است و می توانند در تمام دنیا با توجه به داشتن این گواهی نامه مشغول به کار شوند.

مشاوره رایگان

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طرف مشاوران ما برای ثبت نام کلاس ها، فرم زیر را پر نمایید
Invalid Input

Invalid Input

سه شنبه, 08 اسفند 1396 22:59

کاربر مواد شیمیایی

نوشته شده توسط

هنرجوی رشته کاربر مواد شیمیایی قادر خواهد بود کار با مواد شیمیایی در روی مو را آموزش ببیند در ابتدای امر یادگیری پایه ی رنگ و انعکاس های مختلف و شناخت انواع مو می باشد و سپس انواع مختلف لایت های به روز دنیا،دکلره،تایگر آی، فویلژ،کراتین-ریباندینگ-ویتامینه ها را آموزش می بیند و به دلیل فعالیت در حفظ نشان پلاتینیوم دولت فرانسه در ایران، به عنوان یکی از سالن قوی لورآل در ایران در کاربرد مواد شیمیایی می باشد و تماما" هنرجوی این رشته بعد از پایان دوره و شناخت و یادگیری کتابچه ای رنگ و فرمول های رنگ و یادگیری انجام فرمول ها و شناخت مواد بعد از پایان دوره آزمون های مختلف عملی و کتبی قادر به دریافت گواهینامه بین المللی فنی و حرفه ای می شود که به هنرجو این امکان را می دهد تا در تمام دنیا با توجه به داشتن این گواهی نامه مشغول به کار شوند.

مشاوره رایگان

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طرف مشاوران ما برای ثبت نام کلاس ها، فرم زیر را پر نمایید
Invalid Input

Invalid Input

سه شنبه, 08 اسفند 1396 22:59

آرایشگر مو

نوشته شده توسط

در این رشته هنرجوی آرایشگر مو قادر خواهد بودکه فرم های مختلف صورت را در ابتدای امر بشناسد و با توجه به این فرم ها انتخاب ویژه و شایسته ای برای آرایش مو خواهد داشت. در یادگیری این رشته ابتدا ابزارآلات و روش های مختلف در این مو یاد داده می شود و هنرجو با توجه به شرایط روز و مد انواع مختلف شینیون با تکنیک های مختلف را آموزش می بیند و سپس می تواند این مدل ها را روی سر مانکن تمرین کنند.همینطور هنرجو قادر خواهد بود.بعد از پایان دوره مدل های ختلف بازو بسته حتی در مناسب های مختلف عروسی، پای تختی، حنابندان و .... آموزش می بینند و مهم ترین رکن در این رشته آموزش شینیون های عروس می باشد و خوشحالیم که بسیاری از شینیون کار ها و همینطور هنرجو آرایشگر مو انواع حالت های مو را بشناسد و یاد می گیرد که چطور می تواند مدل انتخابی مشتری را برای ساعات روی طولانی روی سر حفظ کند.

بعد از پایان دوره هنرجو قادر خواهد بود پس از آزمون کتبی و عملی از فنی و حرفه ای و وزارت کار و امور اجتماعی مدرک گواهی نامه بین المللی دریافت کنند که استاندارد جهانی است و می توانند در تمام دنیا با توجه به داشتن این گواهی نامه مشغول به کار شوند.

مشاوره رایگان

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طرف مشاوران ما برای ثبت نام کلاس ها، فرم زیر را پر نمایید
Invalid Input

Invalid Input

سه شنبه, 08 اسفند 1396 22:58

متعادل سازی چهره

نوشته شده توسط

در این رشته از شاخه های مراقبت زیبایی هنرجو قادر خواهد بود اجرای کامل صورت را شناخته و قدم به قدم برای ایجاد تناسب در اجرای آن گام بردارد. در این شناخت هنرجو خطوط مثبت و منفی صورت را پیدا کرده و در صدد حفظ آن خطوط یا رفع آن حرکت می کند. با توجه به شناخت تکنیک های مختلف در آرایش چهره از جمله کانتورینگ و استروبینگ هنرجو از طریق هایلایت کردن نقاط صورت با توجه به فرم صورت قادر خواهد بود چهره زیبایی را پدید آورد و چهره های مختلف را با توجه به این شناخت آرایش کند و مهم ترین بحث و چالش کار تیم شایسته نو در این رشته و میکاپ عروس می باشد که یکی از افتخارات بزرگ این مجموعه است و طی سالیان متمادی و تجربه ثابت کرده است که بسیاری از میکاپ آرتیست های قدر از شایسته نو شروع کرده اند و باعث افتخار این مجموعه شده اند.

بعد از پایان دوره هنرجو قادر خواهد بود پس از آزمون کتبی و عملی از فنی و حرفه ای و وزارت کار و امور اجتماعی مدرک گواهی نامه بین المللی دریافت کنند که استاندارد جهانی است و می توانند در تمام دنیا با توجه به داشتن این گواهی نامه مشغول به کار شوند.

مشاوره رایگان

برای دریافت اطلاعات بیشتر از طرف مشاوران ما برای ثبت نام کلاس ها، فرم زیر را پر نمایید
Invalid Input

Invalid Input

آموزشگاه و سالن زیبایی شایسته نو

با بهترین خدمات و امکانات در سه شعبه نیاوران، شهرری و اقدسیه